میلادی از مرج البحرین(ع)

عبدالحسین آقابزرگی(عبد)

رمز اعطیناک کوثر مجتبی است
آیـت طهـر و مطهـر مجتبی(ع) است
 

جمله از پـاکان ثمــم نـبـتـهـل ....
منتصب از سوی داورمجتبی(ع) است
 

بین جمع قدسیان اندر کساء
اولین فرزند ازهر(ع) مجتبی(ع) است
 

ازمیان جامه های سرخ و سبز
گشت او را سبز در بر مجتبی(ع) است
 

پیک صلح و مظهر حلم است و سلم
دومین نورانی اختر مجتبی(ع) است
 

حجت حق است بر روی زمین
چارمین معصوم داور مجتبی(ع) است
 

هادی دین مبین، آن باب حطه
پـــور فاروق الاکبر مجتبی(ع) است
 

نفس زکی سید آل عباست
نیکوان را بر مهتر مجتبی(ع) است
 

زاده ی زهرا(ع)ست و سبط رسول
آن شبیه و شبل حیدر مجتبی(ع) است
 

به نژادی را نمی یابی چو او
عالی الاصل، پاک گوهر مجتبی(ع) است
 

از کمالاتش چسان گویم که چون
مهر بابش و ماه مادر مجتبی(ع) است
 

طرفه اسراری است درصلح حسن(ع)
معنی اسرار یکسر مجتبی(ع) است
 

باب جنت هم دم حق شد حسین(ع)
آنکه وی را شد برادر مجتبی(ع) است
 

آنکه حق در نیمه ی ماه صیام
کرده میلادش مـقـدر مجتبی(ع) است
 

طعن ابتر بر پیمبر (ص) می زدند
وارهان طعن ابتر مجتبی(ع) است
 

وه حسین(ع) است مهتر فردوسیان
آنکه با وی شد برابر مجتبی(ع) است
 

مصطفی(ص) با مجتبی هم معنی است
چون ولی امر و رهبر مجتبی(ع) است

( عـبـد ) در هـــر بـیـت دارد جــوهـری
ردف شعرش مجتبی(ع) در مجتبی(ع) است